نخستین جلسه قطب غذا و داروی مناطق آزاد برگزار شد

نخستین جلسه قطب غذا و داروی مناطق آزاد با حضور نمایندگان غذا و داروی سازمان های مناطق آزاد کشور در تهران برگزار شد.

این نشست امروز (چهارشنبه) به ریاست «محمد فلاح» مدیر سلامت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.
ارایه گزارش عملکرد حوزه غذا و داروی مناطق آزاد در سال 1394 و ارایه برنامه های عملیاتی مناطق در این حوزه در سالجاری یکی از محورهای مورد بحث در این نشست بود.
همچنین تصویب فهرست فرآیندهای عملیاتی مناطق آزاد در حوزه غذا و آزمایشگاه، بررسی نیازهای آموزشی و تصویب تقویم و برنامه آموزشی در سالجاری، بررسی نحوه تدوین آیین نامه های اجرایی فرآیندهای عملیاتی در مناطق به صورت یکپارچه و تعیین و تشریح شاخص های ارزیابی عملکرد و تعیین نحوه ارسال آمار عملکرد حوزه غذا و دارو مناطق از طریق فرم های یکنواخت و یا سامانه سازمان غذا و دارو از دیگر محورهای این نشست بود.
این نشست به استناد ماده 8 و ماده 10 شیوه نامه قطب های کشوری سازمان غذا و دارو و در اجرای مفاد شیوه نامه اجرایی ماده چهار تفاهمنامه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان غذا و دارو برگزار شد.