تاریخچه فعالیت

شرکت صنایع غذایی شادچین مرودشت دربیستم خرداد1374ازجهادکشاورزی جواز تاسیس دریافت کرده که درسال 1376اقدام به تولیدرب گوجه فرنگی نموده است.درسالهای 76 لغایت 85باتوجه به تولیدات خوب وجذب مشتری وراهیابی به بازارکشورهای عربی همسایه ظرفیت تولیدخود راافزایش داده وبه تهیه ونصب تجهیزات موردلزوم جهت ظرفیت بیشترتولیدرب گوجه فرنگی اقدام کرده است.شرکت شادچین بابرندتسلط دربازارکشورهای همسایه بخوبی مورداستقبال قرار گرفت وهمین امرباعث بالابردن ظرفیت تولیدگردیده است.